Ochrana osobných údajov

Internetová stránka a  Agentúra A-travel je prevádzkovaný spoločnosťou Ing. Peter Petrovský – A-travel, IČO : 34398783   ( ďalej len prevádzkovateľ ).

Užívateľom sa rozumie každý návštevník stránky ( ďalej len návštevník ). Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo v rámci prevádzky tejto stránky so súhlasom užívateľa, evidovať a archivovať všetky informácie poskytnuté užívateľom. Všetky informácie a dáta, ktoré sú poskytnuté užívateľom, prevádzkovateľ spracováva výlučne za účelom evidencie, na komunikáciu s užívateľom na zabezpečenie vstupu užívateľa do inej krajiny ( napr. vstupné víza ), sprostredkovanie požadovaných služieb ( napr. ubytovanie, transfer ).  Poskytnutím požadovaných informácii, dáva užívateľ súhlas s ich spracovaním. Užívateľ dáva súhlas s ich zapracovaním. Pokiaľ užívateľ neposkytne požadované informácie a údaje, nemá možnosť využiť všetky funkcie, ktoré ponúka stránka a A-travel. Nemá možnosť využiť sprostredkovateľských služieb prevádzkovateľa. 

Všetky údaje poskytnuté užívateľom, prevádzkovateľ považuje za dôverné a používa ich iba za účelom na ktoré boli poskytnuté. T.z. pre účely vedomé poskytnuté užívateľom. Pokiaľ si užívateľ neželá, aby prevádzkovateľ ďalej uchovával poskytnuté informácie a dáta vo svojej databáze, pošle svoju žiadosť o vymazanie emailom na adresu atravelster@gmail.com.  

Všetky informácie a údaje, ktoré poskytne užívateľ, môžu byt poskytnuté školám, univerzitám a ďalším poskytovateľom služieb v zahraničí, pokiaľ je tu súvislosť so žiadosťou o prijatie na štúdium, povinné poistenie v zahraničí a rezervovanie ďalších služieb (napríklad Australian Embassy, letecké spoločnosti ). 

  1. Informácie a údaje prevádzkovateľ spracováva automatizovane, ručne a prostriedkami na to určenými. Fyzické uloženie sa nachádza v Slovenskej republike.
  2. Pri spracovávaní informácii a údajov, ktoré poskytne užívateľ, vychádza prevádzkovateľ z predpokladu, že informácie sú presné a pravdivé. Za ich presnosť a pravdivosť nesie zodpovednosť užívateľ. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo aktualizovať informácie na základe informácii od tretej strany.
  3. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, prijať všetky bezpečnostne opatrenia, aby nemohlo prísť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k informáciám, k ich zmene alebo strate alebo neoprávnenému prenosu a inému zneužitiu. Prevádzkovateľ zabezpečuje bezpečnosť súborov s uloženými údajmi s využitím kombináciou opatrení – personálne, organizačne, administratívne, technické – fyzické/ objektové, počítačové a komunikačnej bezpečnosti.
  4. Užívateľ ma právo k prístupu svojich osobných údajov, ktoré poskytol prevádzkovateľovi.
  5. V prípade, že sa stránka alebo spoločnosť prevádzkovateľa stala predmetom predaja, prichádza k prevodu databázy vrátane osobných udajú užívateľov.
  6. Prevádzkovateľ si dovoľuje apelovať na užívateľov, aby sa pri opustení stránky, alebo zariadenia riadne odhlásili a so svojimi údajmi pracovali s veľkou opatrnosťou.
  7. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo, kedykoľvek upraviť tieto pravidlá a o prípadnej zmene bude užívateľ riadne informovaný.

Povedali o nás

Od roku 1993 sme do Austrálie vyslali už vyše 1000 klientov. Pozrite si, čo o nás povedali:

© 2018 A-travel. Všetky práva vyhradené.